ELFAMILY

nowości już wkrótce | premiera nowej marki Rock Your Baby | kolekcja Sister Jane widoczna po zalogowaniu w sklepie

REGULAMIN PROMOCJI ENJOY

 

REGULAMIN PROMOCJI ENJOY  „PROMOCJA ENJOY Z OKAZJI DNIA MAMY I DNIA DZIECKA”

 1. Organizatorem promocji pod nazwą: „Promocja Joy z okazji Dnia Mamy i Dnia Dziecka” („Promocja”) jest Ilona Kurleto-Lenard prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Ilona Kurleto-Lenard, ul. Mickiewicza 34D, 39-400 Tarnobrzeg, wpisana do rejestru przedsiębiorców CEiDG, o numerze NIP: 9442199233 („Organizator”)

2. Okres trwania Promocji: od 22.05.2023 r. od godziny 00:00 do 28.05.2023 r. do godziny 00:00.

3. Miejscem Promocji jest sklep stacjonarny Elfamily Warsaw Store przy al. Rzeczypospolitej 4/U3, 02-972 Warszawa oraz sklep internetowy działający pod adresem www.elfamily.store  („Sklep internetowy”)

4. Promocja przeznaczona jest dla konsumentów w rozumieniu 221 k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji dokonają na stronie www.elfamily.store bądź w Sklepie stacjonarnym transakcji w postaci zakupu (stwierdzonego paragonem) produktów objętych Promocją („Uczestnik Promocji”)

5. Promocja dotyczy produktów dostępnych w sprzedaży w Sklepie stacjonarnym lub w Sklepie internetowym

6. Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi promocjami obowiązującymi u Organizatora

7.  Zamówienia, które nie zostaną opłacone będą anulowane automatycznie

8. Realizacja zamówień w okresie promocyjnym może ulec wydłużeniu.

9. W trakcie składania zamówień, Uczestnik Promocji nie łączy zamówień ze sobą

10. Promocja nie obejmuje kosztów dostawy Produktów zakupionych w ramach Promocji w Sklepie Internetowym, które Uczestnik ponosi w pełnej wysokości

11. W Okresie Obowiązywania Promocji Uczestnikowi Promocji, który dokona zakupu:

· 1-2 sztuk będzie przysługiwał rabat w wysokości 15% po wpisaniu w koszyku kodu: ENJOY15 
· 3-4 sztuk będzie przysługiwał rabat w wysokości 20% po wpisaniu w koszyku kodu: ENJOY20  
· powyżej 5 sztuk będzie przysługiwał rabat w wysokości 25% po wpisaniu w koszyku kodu: ENJOY25,

przy spełnieniu wyżej wymienionych warunków („Rabat”), który to Rabat w przypadku: (i) Sklepu Internetowego w Okresie Obowiązywania Promocji zostanie naliczony po wpisaniu kodu rabatowego w koszyku, (ii) Sklepu stacjonarnego w Okresie Obowiązywania Promocji zostanie naliczony podczas dokonywania płatności (tj. przy kasie).

12. Uczestnik Promocji jest uprawniony do odstąpienia zgodnie z odrębnymi przepisami od umowy sprzedaży wszystkich Produktów z paragonu zakupionych w ramach Promocji w Sklepie internetowym. Uczestnik Promocji nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży w zakresie tylko niektórych Produktów z paragonu zakupionych w ramach Promocji w Sklepie internetowym

13. Uczestnik Promocji może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków Regulaminu Promocji

14. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: www.elfamily.store i w Sklepie stacjonarnym.

 15. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni kalendarzowych od daty ich zgłoszenia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych np. w social mediach dotyczących Promocji mają charakter jedynie informacyjny

2. Udział w Promocji jest dobrowolny. Uczestnik przed przystąpieniem do Promocji zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu. Udział w Promocji oznacza jednoczesną akceptację postanowień Regulaminu

3. Jeśli którekolwiek postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w zakresie, w którym to postanowienie jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne zostaje ono wyłączone i usunięte, a w pozostałym zakresie postanowienia Regulaminu obowiązują i pozostają w pełnej mocy oraz są nadal wiążące i wykonalne

4. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa do reklamacji związanej z rękojmią lub gwarancją, jak również nie ograniczają prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego zgodnie z odrębnymi przepisami. Produkty zakupione w ramach Promocji w Sklepach Stacjonarnych nie podlegają zwrotowi

5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 22.05.2023 r. o godzinie 00:00

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa, a w szczególności Kodeks cywilny oraz ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

NOTA O PRAWACH AUTORSKICH DO REGULAMINU PROMOCJI

1. Właścicielem wszystkich materialnych praw autorskich do wzorca niniejszego Regulaminu Promocji jest Wykonawca dzieła, który udzielił niniejszemu sklepowi niewyłącznego i niezbywalnego prawa do wykorzystywania tego Regulaminu Promocji do celów związanych z własną działalnością handlową w Internecie oraz Sklepie stacjonarnym. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie wzorca niniejszego Regulaminu Sprzedaży bez zgody Wykonawcy dzieła jest zabronione i może podlegać odpowiedzialności zarówno karnej jak i cywilnej.